Iniciar sesión

O traballo

1.­Conceptos básicos.

Este traballo pretende devolver ó ser humán ó seu estado natural de conciencia; o estado que lle permite exercitar a súa naturaleza esencial: Capacidade de ver (intelixencia) capacidade de amar (amor) e capacidade de facer (enerxía).

Estas capacidades as estivemos exercitando expontaneamente na nosa primeira infancia. Pero pronto quedaron enterradas por unha educación dirixida a convertirnos en persoas de prestixio, éxito e poder social; aquello que os nosos pais proxectaban en nós. Tivemos que tragarnos a nosa expontaniedade e forma persoal de ser e converternos en un proxecto de '' chegar a ser alguén''. Un proxecto que no atrapou nunha rede de obrigas, responsabilidades, presións, medos e angustias por non ter alcanzado a posición ou o reconocemento agardados.

No fundamental, o traballo pretende constatar ese feito e facernos redescubrir a nosa realidade persoal, a que nos premite ser protagonistas da nosa existencia e vivir a nosa propia historia, en lugar de comportarnos como persoaxes de un coonto de ficción que són xenera desengaño e frustración.

O propio e específico da liña de Antonio Blay é a afirmación de que o ego ou persoaxe é unha anomalía artificialmente inducida na nosa mente cando éramos nenos. E que en tanto que é artificial, se pode obxetivar e eliminar, O Traballo que ofrecemos, leva directamente a este obxetivo: Volver a ser eu mesmo; para continuar, despois, o desenrolo da conciencia como resultado dunha experiencia vital feita en primeira persoa.

2.­ Fontes e aspectos principais do Traballo.

Para o que queira levar a cabo esta tarea, presentamos un sistema organizado e perfectamente estructurado, fruto da labor que durante máis de 30 anos levouno a cabo Jordi Sapés De Lema, baseándose nas ensinanzas de Antonio Blay, de quen foi alumno directo durante 5 anos, así como na sua experiencia persoal a de moitas persoas que o acompañamos nestes últimos tempos; cada un cos seus problemas e dificultades.

A dinámica que se propón está orientada de forma clara hacia a vida cotidiá das persoas e é totalmente práctica despois de asimilar os principios que se van a empregar, en unha presentación que ser organiza durante un fin de semán, pásase directamente a execución de sucesivos exercicios que se practican en medio da vida cotidiana, vista dende un plano de conciencia cada vez máis elevado, que é fruto do propio exercicio, estos exercicios se orientan e reafirman a través da comunicación periódica via ''mail'' con tutores que ADCA homologa e recomenda, esta é unha forma de comunicación moi flexible que ó mesmo tempo permite unha atención rápida e persoalizada capaz de soster e alentar un progreso individual efectivo e constante.

Este intercambio que ten normalmente unha frecuenia semanal, compleméntase con algúns seminarios e talleres presenciales, pocos nos que se profundiza en aspectos concretos e/o inícianse procesos de traballo que prosiguen despois pola via do correo electrónico.

Os obxetivos desta proposta son ambiciosos, esixen unha certa dedicación; pero están pensados para ser compatibles coas obrigas familiares laborales e sociais da xente normal. Ainda que, lóxicamente, hai unha autoesixencia de rigor no desempeño destas funcións. Así que non é tanto dunha cuestión de dispoñer de moito tempo, como de estar dispostos a vivir máis despertos do que a sociedade nos acostuma a esixir: máis despertos e máis conscientes do que facemos.

En definitiva presentamos unha alternativa real, práctica, útil e contrastable para saber qué somos e poder decidir cal será o noso papel no mundo.